Kami Rita Sherpa Beats Own Record By Reaching Everest Summit 30th Time

Kami Rita Sherpa Beats Own Record By Reaching Everest Summit 30th Time